Riskin Erken Saptanmasi Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Faruk ULUSOY - Komite Başkanı

Komitenin Görevleri

Risk Yönetimi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, dış çevre ve finansal riskleri tanımlamak ve bu riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Komite, şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve raporlar, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunur.

Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikalarını ve uygulama usullerini belirler, uygular ve bunlara uyulmasını sağlar,

Şirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izler, değerlendirir ve bu risklerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder. Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararını alır ve uygular.