Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Faruk ULUSOY - Komite Başkanı

İsmail AKSAÇ - Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları:

1.Amaç

Aksel Enerji Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin vasıflarının belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek verecek ve yardımcı olacaktır.

Komite, şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır.

2.Dayanak

Bu belge Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3.Yetki ve Kapsam

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Şirket çalışanlarını, Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuki ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

4.Komitenin Yapısı

Üyelik

4.01.Komite, Şirket esas sözleşmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak oluşturulur.

4.02.Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, Komite Başkanı konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

4.03.Komitede, en az bir kişinin muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda en az on yıllık iş tecrübesine sahip uzman kişi olarak görev alabilir.

4.04.Komite en az iki üyeden oluşur.

4.05.Komitede genel müdürün yer alması uygun değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

4.06.Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.

4.07.Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

4.08.Komite, üye sayısının tamamı ile toplanır, çoğunluk ile karar alır.

Toplantılara Katılım

4.09.Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

4.10.Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

5.Görev ve Sorumluluk

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

5.01.Komite, iyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının, şirket yönetimi tarafından şirket çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim kültürü” nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.k

5.02.Komite, şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.k

5.03.Komite Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.k

5.04.Komite, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Yönetimsel Kontrol

5.05.Komite, yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır.k

5.06.Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

Kamuya Yapılacak Açıklamalar

5.07.Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

5.08.Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin “bilgilendirme politikası” na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

İç Düzenlemelere Uyum

5.09.Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve ilgili çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar.

5.10.Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin, şirket yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.

5.11.Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.

5.12.Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.

Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların ve Üst Düzey Yöneticilerin Belirlenmesi (Aday Gösterme Komitesi Görevleri)

5.12.Komite, yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

5.13.Komite, yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

5.14.Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlemesi, ücret ve ücretlendirme politikası ve kariyer planlamaları konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimine yönelik çalışmalar yapar.

5.15.Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesi ve ücretlendirme politikası (Ücret Komitesi Görevleri)

5.16.Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

5.17.Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.

5.18.Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.