Kar Dağitim Politikasi

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi’leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’ un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’ nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul’ un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu’ ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul’ da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul’ da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul’ da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’ nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika’ da yapılan değişiklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul’ un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul’ da alınan kararla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi şeklinde uygulanır.