AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015 Faaliyet Raporu

1) AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’ NE GENEL BAKIŞ

 

Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 2006 yılında İstanbul’da Mataş 

 

Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi eski adıyla kurulmuştur.

 

Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.12.2010 tarihinde yapılan genel 

 

kurulunda unvanı Mataş Matbaacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. olan şirketi tüm aktif ve pasifi ile kül 

 

halinde devir almak sureti ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19–20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşme kararı almıştır.

 

Söz konusu birleşme sonucunda Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

sermaye artırımı yaparak birleşme nedeniyle infisah eden Mataş Matbaacılık Ticaret ve Sanayi 

 

A.Ş.’nin ortaklarına devir alınan hisse nispetinde hisse verilmiştir. Tarafların birleşmeye ilişkin olarak 

 

10.12.2010 ve 30.12.2010 tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantıları 31.12.2010 tarihinde 

 

tescil edilmiş olup birleşme hukuken bu tarihte gerçekleşmiştir.

 

Şirket’in unvanı 08.02.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında Mataş Matbaacılık Ambalaj 

 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

 

Şirketimizin 8.000.000.- TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %46,87'ini temsil eden A ve B Grubu 

 

3.750.000 adet hissenin sahipleri olan Ahmet KAVAK, Fulya KAVAK, Hüsnü Nihat TABANLI, 

 

Gülnur TABANLI, Can Kurt TABANLI, Ali Haslet DİZDAR, İpek Nükhet DİZDAR ve Zeynep 

 

DİZDAR SÖNMEZ paylarının tamamını 23.03.2012 tarihinde VBG HOLDİNG A.Ş.' ye 

 

devretmişlerdir.

 

Şirketin faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

 

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, 

 

telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık, 

 

enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm, hizmet, 

 

finans sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, 

 

sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri 

 

bizzat kurabilir. SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurulmuş 

 

olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya 

 

iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir.

 

2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla 

 

Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka 

 

paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu 

 

ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Bu 

 

kapsamda Şirket “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca 

 

yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

 

3. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Şirket, kendi nam ve hesabına bankalardan, 

 

dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler 

 

alabilir.

 

4. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde 

 

sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü 

 

tasarrufta bulunabilir.

 

5. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak her nevi borçlanma aracını, 

 

aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret 

 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü 

 

borçlanma aracı ihraç edebilir.

 

3

 

6. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği 

 

sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil 

 

ihraçlarını organize edebilir.

 

7. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler 

 

sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir 

 

bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda 

 

kendilerine yardımcı olabilir.

 

8. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar 

 

dâhilinde yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu 

 

şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde 

 

faaliyet gösterebilir.

 

9. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir 

 

veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar 

 

yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları 

 

alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının 

 

alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

 

10. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro 

 

hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

 

11. Şirket, SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ettiği 

 

şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, 

 

gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. 

 

Şirket SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sermayesine ve 

 

yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin 

 

için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat 

 

işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının 

 

organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu 

 

şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, 

 

bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Kendi nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı 

 

ihalelere katılabilir. 

 

12. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya 

 

mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye 

 

depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

 

13. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü 

 

hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kapsamda Şirket “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 

 

Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

 

14. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek, 

 

gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu 

 

gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt 

 

dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat 

 

karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya 

 

tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve 

 

hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer 

 

projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid 

 

yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve 

 

danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, 

 

tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya 

 

4

 

yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş 

 

merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, 

 

pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve 

 

entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

 

15. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek 

 

kaydıyla, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde kendi lehine veya aleyhine dilediği şartlarla her türlü ipotek 

 

tesis edebilir. Şirket, kendi borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir Şirket lehine tesis edilen 

 

ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller 

 

üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, 

 

gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış 

 

vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi 

 

sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve 

 

feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. 

 

Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

 

16. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 

 

etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda 

 

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu 

 

aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve 

 

nakdi bağışta bulunabilir.

 

17. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve 

 

alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade 

 

edebilir, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil 

 

işlemlerinde bulunabilir. Bu kapsamda Şirket “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 

 

Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir. 

 

18. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt 

 

dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, 

 

bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. 

 

Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için 

 

teşebbüslerde bulunabilir.

 

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası 

 

Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 

 

açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması 

 

şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan 

 

vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde 

 

bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara 

 

yardım ve bağışta bulunabilir.

 

20. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

 

Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde 

 

gerçekleştirir.

 

21. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 

 

hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

 

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

 

Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun SPK’n örtülü 

 

kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

 

5

 

Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

 

 25.03.2014 tarihinde Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası içeriğinin, 23.01.2014 tarih ve 

 

28891 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’ 

 

nun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği” uyarınca revize hali aşağıdaki gibidir.

 

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

 

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili 

 

tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim 

 

uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

 

Kar dağıtımında pay nevi’leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı 

 

oranında kar payı alma hakkına haizdir.

 

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’ un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin 

 

menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde 

 

şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye 

 

Piyasası Kurulu’ nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar 

 

dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

 

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul’ un onayına sunar 

 

ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu’ ya açıklanır. Şirket internet 

 

sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

 

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul’ da pay 

 

sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

 

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul’ da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi 

 

veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

 

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

 

doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul’ da tespit edilmektedir. 

 

Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’ nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul 

 

toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

 

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika’ da 

 

yapılan değişiklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin 

 

onayına sunulur.

 

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin 

 

yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul’ un özel durumların kamuya 

 

açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

 

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili 

 

tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim 

 

Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul’ da alınan kararla ilgili hesap dönemi ile sınırlı 

 

olacak şekilde Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi şeklinde uygulanır. 

 

6

 

 25.03.2014 tarihinde 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

 

yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 

 

uyarınca Bağış ve yardımlara ilişkin politikamız aşağıdaki gibidir.

 

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 

BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKASI

 

Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar 

 

dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul’ da pay sahiplerinin bilgisine 

 

sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle,

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya 

 

yararlı Derneklere Vakıflara veya bu gibi kişi veya Kurumlara, ayni ve/veya nakdi yardım ve 

 

bağışta bulunabilir. Yardımda ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar 

 

dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 

 

 25.03.2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’ nun 378’ inci maddesi ve Sermaye Piyasası 

 

 11.02.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin (II-17.1) gereği “Pay Sahipleri ile 

 

Kurulu’ nun Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 4.5 numaralı maddesi gereğince; önceki 

 

yönetim kurulu yapılanmasında, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan 

 

“Riskin Erken Saptanması Komitesi” nin görevlerinin ayrı bir komite kurularak 

 

yürütülmesine karar verilmiş olup, oluşturulan komitenin başkanlığına bağımsız yönetim 

 

kurulu üyesi Faruk ULUSOY ve üyeliğine ise Nuray TORLAK getirilmiştir.

 

İlişkiler Birimi” başlıklı madde; “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” olarak revize edilmiş olup, 

 

Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi olarak İsmail AKSAÇ atanmıştır. Sermaye Piyasası 

 

Kurulu tarafından yayımlanan aynı tebliğin 11.2 hükmü gereği, Şirketimiz Yatırımcı 

 

İlişkileri Bölüm Yöneticisi İsmail AKSAÇ’ ın “Kurumsal Yönetim Komite Üyesi” olarak 

 

görevlendirilmiştir. 

 

 25.03.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi; Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu 

 

Faruk ULUSOY, Üyeler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuray TORLAK ve Yatırımcı

 

İlişkiler Bölüm Yöneticisi İsmail AKSAÇ olarak belirlenmiştir.

 

 14.05.2014 tarihinde Şirketin sermaye kaybını önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde, 

 

1. Şirket Yönetiminin maliyetleri azaltarak tasarruf artırıcı önlemlere önem vermesi,

 

2. Şirketin Gelir Artırıcı yeni yatırım imkanlarını araştırması,

 

3. Mevcut Gelir kaynaklarının optimize edilmesi, alanlarında yoğunlaşmasına, söz konusu 

 

Şirketin yönetim ve organizasyonunun Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 

 

gerektirdiği biçimde yapılandırarak,

 

iyileştirici önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.

 

 27.06.2014 tarihinde Şirketin sermaye ve özkaynaklarını iyileştirmek amacı ile hazırlanan 

 

ve kamuoyu ile paylaşılan aksiyon planı aşağıdaki gibidir. 

 

7

 

1- Bağlı ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş. 25 Haziran 2014 tarihinde 710.000 TL 

 

bedelle nakit olarak satılmış, sağlanan kaynak şirket aktiflerine 27.06.2014 tarihinde 

 

eklenmiştir.

 

2- Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü ile inşaat sektöründe yaklaşık tutarı 10.000.000 

 

USD tutarında olan yatırım yapılması amacı ile gerekli fizibilite çalışmalarına 

 

başlanmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Veysel SALİHOĞLU’ 

 

nun yetkilendirilmesine,

 

3- Söz konusu yatırımlara 2014 yılının sonuna kadar başlanacak ve en geç 2015 yılı 

 

sonuna kadar tamamlanacaktır.

 

4- Planlanan yatırımlarımız için gereken finansmanın sağlanması için Yönetim Kurulu 

 

Başkanımız Sn. Veysel Salihoğlu, yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ile görüşmeleri 

 

yürütmek üzere yetkilendirilmesine, kararı verilmiştir.

 

 16.07.2014 tarihinde alınan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

1- 09.07.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllık süre için seçilen 

 

yönetim kurulunun, 3 yılın sonunda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

 

Veysel SALİHOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı

 

Nuri Ziya ALTINTAŞ (*) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Canan ÖZGÜR Yönetim Kurulu Üyesi

 

Nuray TORLAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

Faruk ULUSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 

(*) 22.10.2014 tarihinde istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Nuri Ziya 

 

ALTINTAŞ’ ın yerine Ramazan KURT atanmıştır. Ramazan KURT 05.01.2015 tarihinde 

 

istifa etmiştir.

 

2- “Denetimden Sorumlu Komitesi” başkan Faruk ULUSOY Üye Nuray TORLAK

 

3- Muhasebe Müdürü Bünyamin TEKİN

 

4- Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin (II-17.1) gereği oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” 

 

nün yöneticiliğini yürüten İsmail AKSAÇ’ ın görevinin devamına, üyeliğine ise Bünyamin 

 

TEKİN’ in atanmıştır.

 

5- Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuray 

 

TORLAK’ ın, Komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ULUSOY 

 

ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi İsmail AKSAÇ atanmıştır.

 

6- Türk Ticaret Kanunu’ nun 378’ inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Kurumsal 

 

Yönetim Tebliği’ nin 4.5 numaralı maddesi gereğince kurulan “Riskin Erken Saptanması 

 

Komitesi” nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Faruk ULUSOY, üyeliğine ise 

 

Nuray TORLAK atanmıştır.

 

7- Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesince 

 

yürütülmektedir.

 

 27.11.2014 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi No: 74 Barbaros-

Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde bulunan 102 A 6 Parsel sayılı, 1.057,08 metre kare 

 

alanlı arsanın ve kurulu akaryakıt istasyonunun bulunduğu Gayrimenkule Rehber 

 

Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.’ nin belirlediği değer 4.000.000 TL’ sı dır. 

 

4.200.000.- TL’ sına anlaşılan gayri menkulün %37,50 oranı olan 1.575.000.- TL’ sı 

 

bedelle bağlı ortaklığımız Ansa Enerji Yatırım A.Ş. tarafından İnan Lpg-Petrol İnşaat 

 

Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nden almaya karar vermiştir. Arsanın ve 

 

kurulu akaryakıt istasyonu Gayrimenkulün geri kalan %62,50 oranındaki kısım ise 

 

2.625.000.- TL sı bedel ile Şirketimizce alınmasına, karar verilmiş olup Satıcı firma İnan 

 

8

 

Lpg-Petrol İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin gayrimenkul 

 

üzerindeki ipotek işlemlerini tamamlayamaması nedeni ile 30.12.2014 tarihinde alınan 

 

yönetim kurulu kararı ile kendilerine tanınan 02.02.2015 tarihine kadar işlemleri halen 

 

tamamlayamamış olmaları nedeni ile finansal duran varlık edinilmesinden vazgeçilmiştir.

 

 09.12.2014 tarihinde Şirketin genel durumu ve finansal duran varlık edinilmesi faaliyetleri 

 

gözden geçirildi. 09.01.2013 tarihinde gerçekleşen işlemle %43,75 bağlı ortaklığımız 

 

konumundaki Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin alım fiyatıyla ilgili, Şirketimiz yönetim kurulu 

 

başkanı Sn. Veysel SALİHOĞLU ile Şirketin ve paydaşların menfaatleri doğrultusunda 

 

yapılan görüşme neticesin de;

 

Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin 09.01.2013 tarihinde gerçekleşen alıma ilişkin, yapılan 

 

pazarlıklar neticesinde toplam değerin 8.572.000.- TL’ sı olarak belirlenmesine,

 

09.01.2013 tarihinde gerçekleşen işlemin mutabık kalınan tutar arasındaki farkı 

 

5.454.750.- TL olarak tespit edilmesine,

 

5.454.750.- TL’ sına uygulanan merkez bankası reeskont faiz oranı ile 09.12.2014 tarihi 

 

itibariyle 1.186.333,40 TL dahil edilerek 6.641.083,40 TL’ nın Veysel SALİHOĞLU’ 

 

ndan tahsil edilmesine,

 

Bu tutarın 09.12.2014 tarihi itibariyle, son vade tarihi olan 28.02.2014 tarihine kadar 

 

sabitlenmesine,2.041.083,40 TL’ sının 31.12.2014 tarihine kadar nakden tahsil edilmesine,

 

2.000.000,00 TL’ sının 31.01.2015 tarihine kadar nakden tahsil edilmesine, 2.600.000,00 

 

TL’ sının ise 28.02.2015 tarihine kadar nakden tahsil edilmesine, karar verilmiş olup 

 

31.12.2014 tarihinde 1.000.000.- TL’ sı, 06.01.2015 tarihinde 1.041.083,40 TL’ sı, 

 

28.01.2015 tarihinde 2.000.000.- TL’ sı ve 28.01.2015 tarihinde 2.187.500.- TL’ sı tahsil

 

edilmiştir. Rapor tarihi itibariyle 412.500.- TL’ sı tahsil edilecek tutar bakiyesi mevcuttur.

 

 30.12.2014 tarihinde Şirketimizin faaliyet alanın büyük bölümünü akaryakıt satış 

 

istasyonları oluşturmaktadır. Ancak, Şirketimiz unvanında bulunan ‘enerji” ifadesi 

 

yatırımcılarımız tarafından yanlış anlaşılmalara neden olması gerekçesi ile, Şirketimiz esas 

 

sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin değiştirilerek şirket yeni unvanının 

 

“AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmesine ve 

 

Şirketimizin esas sözleşmesinin “Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar” başlıklı 13. 

 

maddesindeki “A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer 

 

pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.” İfadesini ise; Türk 

 

Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yatırımcılarımızın 

 

menfaatleri açısından azlık hakları çerçevesinde yapılan değerlendirme gerekçesi ile ile “A 

 

grubu ve B grubu tüm pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.” 

 

Olarak değiştirilmesine kararları alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurul’ una yapılan başvuru 

 

olumlu karşılanmış olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca da izin alınmıştır. 16.04.2015 

 

tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nisap sağlanamadığından ikinci 

 

toplantıya ertelenmiştir. Yönetim kurulu 24.04.2015 tarihli toplantısında ikinci Olağan 

 

genel Kurul Toplantısının 21.05.2015 tarihinde şirket merkezinde yapılmasına karar 

 

vermiştir.

 

9

 

 05.01.2015 tarihinde yönetim kurulu başkan yardımcısı Ramazan KURT görevinden istifa 

 

etmiştir.

 

 27.01.2015 tarihinde, Şirketin 05.01.2015 tarih 2015-01 sayılı kararı ile Şirketin Bağlı 

 

ortaklığı Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.’ nin 

 

yapmış olduğu değerleme sonucunda bulunan değer 12.165.294,13 TL’ sı dır.

 

1) Ansa Enerji Yatırım A.Ş.'nin sahip olunan %43,75 pay oranının %100 çıkarılmasına ilişkin 

 

Veysel SALİHOĞLU paylarının satın alınmasına,

 

2) BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından belirlenen 12.165.194,13 TL lık değer 

 

üzerinden yapılan pazarlık neticesinde 11.000.000.- TL’ sından anlaşılmasına,

 

3) Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin %56,25 lik payının 6.187.500.- TL’ sına alınmasına, kararları 

 

alınmıştır.

 

 Şirketin %62,50 bağlı ortaklığı Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 

 

tüm payları 41162011770 T.C. kimlik numaralı Rıfat ERBAY’ a 27.02.2015 tarihinde 

 

300.000 TL bedel ile satılmıştır.

 

 24.03.2015 tarihinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına 

 

sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

 

Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

 

Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal 

 

Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’ 

 

nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-

 

31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul 

 

Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın 

 

Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer 

 

edilmesine, karar verilmiştir. 21.05.2015 tarihinde yapılacak ikinci olağan genel kurul 

 

toplantısında karara bağlanacaktır.

 

 Şirketin Denetim Komitesinin teklifi yönetimin kabulü üzerine 2015 yılı bağımsız denetim 

 

işlemlerinin “Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

 

A.Ş.” tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. İlgili karar 21.05.2015 tarihinde 

 

yapılacak ikinci olağan genel kurul toplantısında karara bağlanacaktır.

 

 24.03.2015 tarihli karar ile 2014 yılı olağan genel kurul toplantısının 16.04.2015 

 

tarihinde yapılmasına karar verilmiş ve yapılan toplantı sonucunda nisabın 

 

sağlanamaması nedeni ile ikinci toplantıya ertelenmiştir. 24.04.2015 tarihli yönetim 

 

kurulu kararı ile nisap aranmaksızın toplanacak ikinci toplantının 21.05.2015 

 

tarihinde şirket merkezi olan Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 

 

(T008) Beykoz – İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

2. FAALİYETLER

 

Faaliyet Konusu

 

10

 

Şirketin faaliyet gösterdiği konular kısaca aşağıdaki gibidir:

 

Ansa Enerji Yatırım Anonim Şirketi 

 

Şirket’in başlıca faaliyet alanları, enerji, petrol ve perakende sektörleridir. Şirket ayrıca, bu sektörlerde 

 

faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmektedir.

 

AVM Petrol Denizcilik Turizm Taşımacılık İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

AVM Petrol Limited Şirketi olarak Muğla ili Bodrum ilçesinde deniz taşıtlarına hizmet veren marketi 

 

bulunan istasyondur. Motorin ve Benzin satışı yapılmaktadır.

 

Sancaktepe Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

 

Sancaktepe Petrol Limited Şirketi Bursa Karacabey de Benzin, Motorin ve LPG satışının yanı sıra 

 

merketi de bulunmaktadır.

 

KA Petrol Turizm Otelcilik Tekstil Sanayi Limited Şirketi

 

Şirket, 17 Eylül 2014 tarihi itibariyle, istasyon işletmeciliği bulunan Borsa Petrol Ürünleri İnşaat 

 

Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin 250,000 TL’lik sermayesinin %55 oranındaki hisseyi 

 

nominal bedel üzerinden 137,500 TL karşılığında iktisap etmiştir.

 

Şirket yukarıdaki işlerin tamamını; SPK, TTK ve diğer yürürlükteki/yürürlüğe girecek mevzuat 

 

hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir.

 

3) FİNANSAL SONUÇLAR

 

3.1) Şirketin 31 Mart 2015, 31 Aralık 2014 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal 

 

Durum Tabloları 

 

Referansları 31.03.2015 31.12.2014

 

VARLIKLAR

 

Dönen Varlıklar 4,097,452 7,972,649 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 8 36,593 1,028,375 

 

Ticari Alacaklar 11 155,657 359,359 

 

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar - 803 

 

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 155,657 358,556 

 

Diğer Alacaklar 12 3,588,200 6,000,835 

 

- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 545,795 5,863,686 

 

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 3,042,405 137,149 

 

Stoklar 14 100,477 75,555 

 

Peşin Ödenmiş Giderler 15 125,395 16,895 

 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29 - 17,569 

 

Diğer Dönen Varlıklar 21 91,130 86,561 

 

11

 

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 30 - 387,500 

 

Duran Varlıklar 2,545,828 4,699,500 

 

Diğer Alacaklar 12 2,004,003 4,036,615 

 

- İlişkili taraflardan alacaklar 2,000,000 2,000,000 

 

- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar 4,003 2,036,615 

 

Maddi Duran Varlıklar 16 316,236 341,873 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21,392 22,199 

 

- Şerefiye - -

 

- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 17 21,392 22,199 

 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 204,197 298,813 

 

TOPLAM VARLIKLAR 6,643,280 12,672,149 

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

 

Referansları 31.03.2015 31.12.2014

 

KAYNAKLAR

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,647,891 2,313,202 

 

 Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 61,274 73,630 

 

 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10 20,674 24,666 

 

 Ticari Borçlar 11 1,742,356 1,408,074 

 

 - İlişkili taraflara ticari borçlar - 542,165 

 

 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 1,742,356 865,909 

 

 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 43,139 10,860 

 

 Diğer Borçlar 12 780,448 774,001 

 

 - İlişkili taraflara diğer borçlar 6,000 255,187 

 

 - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 774,448 518,814 

 

 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 - 21,971 

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 215,891 248,010 

 

 Uzun Vadeli Borçlanmalar 10 3,728 7,320 

 

 Diğer Borçlar 12 166,958 183,656 

 

 - İlişkili taraflara diğer borçlar - -

 

 - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 166,958 183,656 

 

 Uzun vadeli Karşılıklar 20 35,983 28,537 

 

 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 35,983 28,537 

 

 - Diğer uzun vadeli karşılıklar - -

 

 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29 9,222 28,497 

 

ÖZKAYNAKLAR 3,779,498 10,110,937 

 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,776,583 9,232,203 

 

 Ödenmiş Sermaye 22.1 8,000,000 8,000,000 

 

 Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.2 5,048,738 5,048,738 

 

 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

 

12

 

 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler

 

- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / 

 

 (Kayıpları) 22.3 (90,578) (86,898)

 

 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren

 

 Birleşmelerin Etkisi 22.4 (7,962,048) (3,093,104)

 

 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.5 214,003 214,003 

 

 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 22.6 (1,292,654) (1,931,222)

 

 Net Dönem Karı/Zararı 31 (140,878) 1,080,686 

 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.7 2,915 878,734 

 

TOPLAM KAYNAKLAR 6,643,280 12,672,149 

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

 

3.2) Şirketin 31 Mart 2015, 31 Mart 2014 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine 

 

Ait Konsolide Kar Veya Zarar Tabloları

 

Dipnot 

 

Referansları

 

KAR VEYA ZARAR KISMI

 

Hasılat 23.1 50,290 805,451 

 

Satışların Maliyeti (-) 23.2 (47,650) (658,018)

 

BRÜT KAR / (ZARAR) 2,640 147,433 

 

Genel Yönetim Giderleri (-) 25.1 (177,107) (216,746)

 

Pazarlama Giderleri (-) 25.2 (103,347) (141,514)

 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26 136,639 212,121 

 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 26 (35,622) (122,587)

 

ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) (176,797) (121,293)

 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27 112,500 115,771 

 

FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ

 

FAALİYET KARI / (ZARARI) (64,297) (5,522)

 

Finansman Gelirleri 28 5,051 5,000 

 

Finansman Giderleri (-) 28 (6,498) (49,347)

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 

 

KARI / (ZARARI) (65,744) (49,869)

 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) (75,911) 6,488 

 

Dönem Vergi (Gideri) / Geliri 29 - (15,649)

 

Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri 29 (75,911) 22,137 

 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / 

 

(ZARARI) (141,655) (43,381)

 

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / 

 

(ZARARI) 30 - 143,918 

 

DÖNEM KARI / (ZARARI) (141,655) 100,537 

 

13

 

Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı

 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.7 (777) 41,816 

 

Ana Ortaklık Payları 31 (140,878) 58,721 

 

Pay Başına Kazanç

 

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 (0.018) 0.007

 

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0.000 0.018 

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

 

(*) Yeniden düzenlemenin sebepleri ve etkileri Dipnot 2.a’da açıklanmıştır.

 

Dipnot 

 

Referansları

 

DÖNEM KARI / (ZARARI) (141,655) 100,537 

 

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)

 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (2,284) (11,434)

 

Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal 

 

kazanç / (kayıp), ertelenmiş vergi etkisi dahil 20 (2,855) (14,293)

 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer

 

Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

 

 - Dönem Vergi Gideri/Geliri - -

 

 - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 29 571 2,859 

 

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER) (2,284) (11,434)

 

TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER) (143,939) 89,103 

 

Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı

 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 619 34,608 

 

Ana Ortaklık Payları (144,558) 54,495

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

 

3.3) Şirketin 31 Mart 2015 ve 31.03.2014 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine 

 

Ait Konsolide Nakit Akış Tabloları

 

Dipnot

 

Referansları

 

14

 

A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4,838,052 (1,122,996)

 

Dönem karı / (zararı), net (141,655) 100,537 

 

Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler

 

Amortisman ve İtfa Payları İle İlgili Düzeltmeler 16 - 17 29,847 135,585 

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 20 3,766 28,209 

 

İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 20 - (2,775)

 

Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 10 7,887 47,644 

 

Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 11 - 11,986 

 

Vergi Geliri / Gideri İle İlgili Düzeltmeler 29 75,911 (46,456)

 

Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 26 (35,622) (226,430)

 

Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 26 18,063 232,709 

 

İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kıdem Tazminatı Karşılığı 20 - 4,205 

 

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 29 (571) (2,859)

 

İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi 29 - 6,556 

 

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

 

Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 239,324 (719,974)

 

Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 4,445,247 (3,361,944)

 

Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14 (24,922) (318,844)

 

Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15 - 21 - 29 (95,500) (397,117)

 

Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 316,220 1,815,391 

 

Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 22,028 739,691 

 

Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15 - 21 - 792,870 

 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

 

Vergi Ödemeleri 29 (21,971) 38,020 

 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (5,802,007) 19,174 

 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından 

 

Kaynaklanan Nakit 16 - 17 (3,403) (28,040)

 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 

 

Kaynaklanan Nakit 16 - 17

 

Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler 16 - 17 - (63,912)

 

Hisse değişimleri etkisi - 48,672 

 

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 3 387,500 -

 

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 22.4 (5,311,062) -

 

Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 22.7 (875,042) 8,401 

 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (27,827) 1,765,905 

 

Banka kredilerindeki değişim 10 (27,827) 1,765,905 

 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) (991,782) 662,083 

 

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,028,375 370,140 

 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 36,593 1,032,223 

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

 

15

 

3.4) Şirketin 31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları

 

Sınıflandırılmayacak 

 

Kapsamlı Gelir veya 

 

Kar veya Zararda 

 

Yeniden 

 

Birikmiş Diğer 

 

Giderler

 

Dipnot 

 

Referansları

 

Paylara İlişkin 

 

Ödenmiş 

 

Primler/İskonto

 

Sermaye

 

lar

 

Tanımlanmış fayda 

 

planları yeniden 

 

ölçüm Kazançları / 

 

(Kayıpları)

 

Ortak 

 

Kontrole Tabi 

 

Teşebbüs ve 

 

İşletmeleri 

 

İçeren 

 

Birleşmelerin 

 

Etkisi

 

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 

 

bakiyeler 8,000,000 5,048,738 (86,420) (8,547,854) 214,003 (1,996,606) - 2,631,861 1,172,488 3,804,349

 

Azınlık payı ödemeleri - - - - - - - - 15,609 15,609 

 

Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren 

 

birleşmelerin etkisi - - - 48,672 - - - 48,672 - 48,672

 

Toplam kapsamlı gelir / (gider) 31 - - (4,226) - - - 58,721 54,495 34,608 89,103

 

31 Mart 2014 tarihi itibariyle bakiyeler 8,000,000 5,048,738 (90,646) (8,499,182) 214,003 (1,996,606) 58,721 2,735,028 1,222,705 3,957,733

 

01 Ocak 2015 tarihi itibariyle bakiyeler 8,000,000 5,048,738 (86,898) (3,093,104) 214,003 (850,536) - 9,232,203 878,734 10,110,937

 

Ortak kontrole tabi teşebbüs ve 

 

işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi 22.4 - - - (4,868,944) - (442,118) - (5,311,062) (876,438) (6,187,500)

 

Toplam kapsamlı gelir / (gider) 31 - - (3,680) - - - (140,878) (144,558) 619 (143,939)

 

31 Mart 2015 tarihi itibariyle bakiyeler 8,000,000 5,048,738 (90,578) (7,962,048) 214,003 (1,292,654) (140,878) 3,776,583 2,915 3,779,498

 

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

 

16

 

4. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

 

 02.02.2015 tarihinde alınması kararlaştırılan Tekirdağ daki Duran Varlık Edinilmesi satıcı 

 

firmanın tanınan süreye rağmen gayrimenkul üzerindeki ipotek ve hak kullanımlarını 

 

kaldıramamış olması nedenleri ile finansal duran varlık edinilmesinden vazgeçilmiştir.

 

 09.12.2014 tarihinde Şirketin genel durumu ve finansal duran varlık edinilmesi faaliyetleri 

 

gözden geçirildi. 09.01.2013 tarihinde gerçekleşen işlemle %43,75 bağlı ortaklığımız 

 

konumundaki Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin alım fiyatıyla ilgili, Şirketimiz yönetim 

 

kurulu başkanı Sn. Veysel SALİHOĞLU ile Şirketin ve paydaşların menfaatleri 

 

doğrultusunda yapılan görüşme neticesin de;

 

Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin 09.01.2013 tarihinde gerçekleşen alıma ilişkin, yapılan pazarlıklar 

 

neticesinde toplam değerin 8.572.000.- TL’ sı olarak belirlenmesine,

 

09.01.2013 tarihinde gerçekleşen işlemin mutabık kalınan tutar arasındaki farkı 5.454.750.- TL 

 

olarak tespit edilmesine,

 

5.454.750.- TL’ sına uygulanan merkez bankası reeskont faiz oranı ile 09.12.2014 tarihi itibariyle 

 

1.186.333,40 TL dahil edilerek 6.641.083,40 TL’ nın Veysel SALİHOĞLU’ ndan tahsil 

 

edilmesine,

 

Bu tutarın 09.12.2014 tarihi itibariyle, son vade tarihi olan 28.02.2014 tarihine kadar 

 

sabitlenmesine,2.041.083,40 TL’ sının 31.12.2014 tarihine kadar nakden tahsil edilmesine, 

 

2.000.000,00 TL’ sının 31.01.2015 tarihine kadar nakden tahsil edilmesine, 2.600.000,00 TL’ sının 

 

ise 28.02.2015 tarihine kadar nakden tahsil edilmesine, karar verilmiş olup 31.12.2014 tarihinde 

 

1.000.000.- TL’ sı, 06.01.2015 tarihinde 1.041.083,40 TL’ sı, 28.01.2015 tarihinde 2.000.000.- TL’ 

 

sı ve 28.01.2015 tarihinde 2.187.500.- TL’ sı tahsil edilmiştir. Rapor tarihi itibariyle 412.500.- TL’ 

 

sı tahsil edilecek tutar bakiyesi mevcuttur.

 

 30.12.2014 tarihinde Şirketimizin faaliyet alanın büyük bölümünü akaryakıt satış 

 

istasyonları oluşturmaktadır. Ancak, Şirketimiz unvanında bulunan ‘enerji” ifadesi 

 

yatırımcılarımız tarafından yanlış anlaşılmalara neden olması gerekçesi ile, Şirketimiz 

 

esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin değiştirilerek şirket yeni 

 

unvanının “AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmesine 

 

ve Şirketimizin esas sözleşmesinin “Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar” başlıklı 13. 

 

maddesindeki “A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer 

 

pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.” İfadesini ise; Türk 

 

Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yatırımcılarımızın 

 

menfaatleri açısından azlık hakları çerçevesinde yapılan değerlendirme gerekçesi ile ile “A 

 

grubu ve B grubu tüm pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu 

 

vardır.” Olarak değiştirilmesine kararları alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurul’ una yapılan 

 

başvuru olumlu karşılanmış olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca da izin alınmıştır. 

 

16.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nisap 

 

sağlanamadığından ikinci toplantıya ertelenmiştir. Yönetim kurulu 24.04.2015 tarihli 

 

toplantısında ikinci Olağan genel Kurul Toplantısının 21.05.2015 tarihinde şirket 

 

merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

 

 05.01.2015 tarihinde yönetim kurulu başkan yardımcısı Ramazan KURT görevinden istifa 

 

etmiştir.

 

 27.01.2015 tarihinde, Şirketin 05.01.2015 tarih 2015-01 sayılı kararı ile Şirketin Bağlı 

 

ortaklığı Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.’ nin 

 

yapmış olduğu değerleme sonucunda bulunan değer 12.165.294,13 TL’ sı dır.

 

17

 

1) Ansa Enerji Yatırım A.Ş.'nin sahip olunan %43,75 pay oranının %100 çıkarılmasına ilişkin 

 

Veysel SALİHOĞLU paylarının satın alınmasına,

 

2) BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından belirlenen 12.165.194,13 TL lık değer 

 

üzerinden yapılan pazarlık neticesinde 11.000.000.- TL’ sından anlaşılmasına,

 

3) Ansa Enerji Yatırım A.Ş.’ nin %56,25 lik payının 6.187.500.- TL’ sına alınmasına, kararları 

 

alınmıştır.

 

 Şirketin %62,50 bağlı ortaklığı Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 

 

tüm payları 41162011770 T.C. kimlik numaralı Rıfat ERBAY’ a 27.02.2015 tarihinde 

 

300.000 TL bedel ile satılmıştır.

 

 24.03.2015 tarihinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantıs